سایه های بامبو در فضای باز

پیشرو چین است پرده بامبو در فضای باز ، پرده افقی بامبو بازار محصول