پرده بامبو رومی

پیشرو چین است سایه های رومی بامبو ، پرده ایوان بامبو بازار محصول